Aktualizováno, Česká republika, Klíčové názory

Národ

Národ je pro mne skupina lidí, kteří se narodili svým matkám, jejichž rodný jazyk je totožný. Tedy osoby jednoho národa mají matky, které mají totožný rodný jazyk. Je velmi pravděpodobné, že tyto matky budou své děti vychovávat zejména ke svému rodnému jazyku a tedy všemu, co s tímto jazykem souvisí. Tedy i historii a kulturu. Zpravidla národ obývá určité území, má společné ekonomické, právní a mocenské zázemí. Často i většinovou víru, ať už aktuální nebo historickou, ke které patřil.

Tedy dva příslušníky stejného národa lze definovat dle několika znaků:

 • Společný rodný jazyk, typický pro konkrétní národ
 • Jejich genealogie se někde v historii protíná, tedy mají společné předky (původ)
 • Oni a jejich rodiny se hlásí ke stejnému národu, tradicím a jeho historii

Není tedy důležité „kde se narodili“ ani úřední jazyk v dané oblasti, ani stát, kde se usadili jejich rodiče.

Další možné a většinově shodné znaky:

 • Obývají území náležející k jednomu státu
 • Mají velmi pravděpodobně stejný etnický původ
 • S velkou pravděpodobností si za životního partnera vyberou osobu stejného národa, tedy stejné národnosti

„Vyprazdňovat“ pojem NÁROD, znamená vyprázdnit pojem, jako je právo národa na sebeurčení .

Je pro mnohé s podivem, že toto právo bylo zakotveno v Chartě OSN, zejména na podnět Sovětského svazu po 2.světové válce.Toto právo je předpokladem pro plné uplatnění základních lidských práv. Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod. Základní lidská práva jsou přisuzována každé lidské bytosti.

Článek 3 (Listina základních práv a svobod)
 
(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

Jaksi se v historii zapomíná, že právě neoblíbení zástupci Sovětského svazu, konkrétně Lenin a Stalin, podepsali Deklaraci práv Ruských národů, která je jedním z prvních dokumentů sovětské moci přijatých Radou lidových komisařů RSFSR 2.  listopadu 1917.

Deklarace obsahovala čtyři základní principy národní politiky :

 • rovnosti a svrchovanosti národa Ruska ;
 • právo národů Ruska na svobodné sebeurčení, až po oddělení a vytvoření nezávislého státu;
 • zrušení všech národních a národně náboženských privilegií a omezení;
 • volný rozvoj národnostních menšin a etnografických skupin obývajících území Ruska.

V souladu s deklarací Sov. vláda uznala např. nezávislost Finska (18 (31) .12.1917).

K definici a popisu tohoto pojmu

 1) Společenství lidí spjatých společnou řečí.

(Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky)

 Jedním z nejzásadnějších znaků národa je tedy jazyk.

 2) … a zprav. územím a hospodářstvím, psychickým založením a kulturou

(Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky)

3) Etymologie

(český etymologický slovník)

národ je od slova >>narodit se<<

natio – národ, narození, porod, rod

4) Další významy a výklady

–  země

–  národnost

–  („velká“) skupina lidí se společnou historií a jazykem

– společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti => NÁRODNOST  =  příslušnost k národu v etnickém smyslu. Vychází z toho, ke které národnostní skupině patří naši předkové a ke které se hlásíme. Nemusí se shodovat se státní příslušností. => ETNIKUM =  skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita

– společenství lidí se společným jazykem, hlásících se ke stejným hodnotám, národním tradicím a zájmům, které pojí pocit národní sounáležitosti a vůle tyto hodnoty udržet a rozvíjet

=> národnost – příslušnost k určitému národu

5) Kde je použito:

6) Zajímavosti:

– v Listina základních práv a svobod se pojem národ vyskytuje téměř 21 krát

– v Ústavě České republiky se pojem národ vyskytuje téměř 36 krát

– v Bibli se pojem národ vyskytuje téměř 800 krát

– v encyklopedii Britannica se tento pojem (National)  vyskytuje téměř 20.000 krát

– roku 2009 bylo registrováno 6.909 odlišných jazyků

7) Ostatní text a vazby na pojmy

 • STÁT, OBČAN STÁTU, OBYVATEL STÁTU => OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST)
 • VZTAH OBČANA A STÁTU

Stát poskytuje občanovi ochranu uvnitř i vně státu • občan je podřízen mocenským orgánům svého státu • občan i stát musí dodržovat zákony • občan platí daně • občan má volební právo • občan využívá výhody, které mu stát poskytuje – bezpečnost, organizace zdravotní péče, sociální zabezpečení, vzdělání… • v demokratickém státě člověk nemůže být zbaven svého občanství násilím (nemůže být vyhoštěn)

 • ETNICKÝ PŮVOD

Demokratické hodnoty staví na rovnosti všech lidí  diskriminace příslušníků jakékoli rasy či etnika je nepřípustná

 • RASA

Menšina má právo na zachování a rozvíjení svého jazyka, kultury a tradic a na jejich respektování

 • KULTURA
 • TRADICE
 • RESPEKT
 • TOLERANCE