Člověk

Lidský GENOM (DNA, RNA)

V poslední době se setkáváme s pojmy, jako je mRNA a její modifikace i užití ve vakcínách proti COVID-19 a dalším nemocem. Ve smyslu úprav genetického kódu, zejména pak lidského, je třeba zavést jasná pravidla. Jedná se totiž o možnost novodobého zotročení lidí. Ať se jedná o genetické modifikace klíčových rostlinných nebo živočišných genetických kódů, mohou patenty na tyto modifikace získat monopolní pravomoc nad potravinami a jejich zdroji, ale mohou také trvale znehodnotit a eliminovat přirozené původní genomy. To vše může mít za následek vyhladovění a degenerace lidstva.

Nebo hůře, může se jednat o genetické modifikace lidského genomu. Jednak je využit právě třeba pro léčiva, jako jsou vakcíny na různé nemoci, aktuálně novou pneumonii COVID-19, ale i pro různé úpravy samotného genetického kódu, eliminace vrozených vad a nemocí, konfigurace imunitního systému a to i preventivně vůči nejrůznějším pravděpodobným nemocem apod.

Takovéto kroky lidstva je nutné dostat pod veřejný monitoring. Jde o bezpečnostní opatření pro každý národ, pro každou zem, pro zachování lidstva.

Je tedy třeba schválit opatření, která by k tomu vedla. Navrhuji těchto několik základních bodů zahrnout do mezinárodní i naší legislativy:

1) Jakékoliv subjekty, které budou modifikovat lidský genom, z jakéhokoliv důvodu, musí tuto skutečnost hlásit WHO a informovat státní zdravotní ministerstva. Všechny dotčené organizace a úřady musí zajistit veřejnou dostupnost takových informaci ve všech jazycích členů WHO a úředních jazycích všech států světa.

2) Výrobci musí hlásit, každou upravenou lidskou DNA, kterou chtějí používat ve svých výrobcích. Mezinárodní evidence všech modifikací, včetně nepoužitých.

3) Vlády, které dopustí prodej výrobků s modifikovanou DNA na svém území, musí toto nejdříve sdělit občanům a následně tyto informace o výrobcích udržovat veřejně dostupné.

4) Použití modifikované DNA musí být výrazným a snadno identifikovatelným vyznačeno na každém výrobku.

5) ZÁKAZ modifikace lidské DNA v lidském těle a to ani zprostředkovaně pomocí jiných aplikovaných výrobků – léčiv atd.

6) Nedodržení těchto pravidel znamená zodpovědnost firem i jejich vlastníků a to úhradou velkých pokut a zákaz prodeje všech jejich výrobků na území státu, který toto utajení odhalí + trestní zodpovědnost za veškeré napáchané škody. Žádným ujednáním a smlouvou se nelze této zodpovědnosti zříci a to ani na mezinárodní úrovni.

7) Žádný člověk se nemůže stát majetkem jiného člověka, státu, národa, organizace, spolku, ústavu, úřadu  nebo firmy díky modifikací jeho DNA nebo díky jakékoliv aplikaci modifikované lidské DNA.

8) Nově narozený člověk se nemůže stát platícím za patent pokrývají modifikaci lidského genomu, aplikovaného v jeho těle, a to ani dědičným způsobem.